w丶
...
关注

你好,请教一下

职业程序员创建于2019/06/1590次阅读1人收藏

关于收藏 通知 私信这些模块是怎么实现的?

1条评论 / 1条回复

相关功能实现要描述清楚,需要较长篇幅,所以这里我就直接贴相应功能的代码了。

1、收藏(关注)

数据结构 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/schemas/follow.ts

逻辑代码 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/tree/master/src/graphql/models/follow

2、通知

广播通知(发送给多个人)

数据结构 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/schemas/notification.ts

逻辑代码 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/tree/master/src/graphql/models/notification

用户通知

数据结构 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/schemas/user-notification.ts

逻辑代码 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/graphql/models/user-notification

3、私信

会话

数据结构 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/schemas/session.ts

逻辑代码 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/tree/master/src/graphql/models/session

消息

数据结构 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/blob/master/src/schemas/message.ts

逻辑代码 https://github.com/54sword/api.xiaoduyu.com/tree/master/src/graphql/models/message

2019/06/152 人赞
回复

非常感谢!

2019/06/15
回复
w丶
关注私信
0
关注
0
粉丝
1
帖子